Kallelse årsmöte 2021

Kallelse årsmöte

Kallelse årsmöte för KFUM Linköping Taekwondo

Alla som tränar i föreningen eller har barn som tränar i föreningen är välkomna.

Rösträtt vid mötet: Den som tränar i föreningen och som fyller 12 år senast detta året eller har barn som tränar i KFUM Linköping Taekwondo.

Verksamhetsberättelsen finns publicerad på styrelseinfon

Motioner skall skickas in till styrelsen@linkopingtaekwondo.se
eller via inlägg på hemsidan

Datum: 30/5 2021
Tid: 10:00
Plats: Digitalt, länk skicka till anmäld e-postadress.

Dagordning:

Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för förgående år.
8. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
a. Proposition, förändringsförslag stadgar. Se gul markering.
10. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
11. Information och frågestund.

Anmälan: