Kallelse årsmöte 2019

Kallelse och dagordning årsmöte

Kallelse årsmöte för KFUM Linköping Taekwondo

Alla som tränar i föreningen eller har barn som tränar i föreningen är välkomna.

Rösträtt vid mötet: Den som tränar i föreningen och som fyller 12 år senast detta året eller har barn som tränar i KFUM Linköping Taekwondo.

Verksamhetsberättelsen för perioden kommer finnas publicerad på styrelseinfon på hemsidan senast 1 vecka innan årsmötet.

Motioner skall skickas in till styrelsen@linkopingtaekwondo.se

Datum: 26/5 2019
Tid: 13:00
Plats: Dojangen (träningslokalen) i sporthallen Linköping

Dagordning enligt stadgarna

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötets funktionärer (ordförande och sekreterare, 2 rösträknare tillika justerare).
3. Frågan om mötets behöriga utlysande.
4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning samt förslag till vinst/förlustdisposition..
5. Föredragning av revisionsberättelsen för föregående år.
6. Beslut om vinst-/förlustdisposition.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år.
8. Val av ordförande för en tid av 1 år.
9. Val av 2 ledamöter för en tid av 2 år.
10. Val av 2 suppleanter i styrelsen.
11. Val av en revisor för en tid av 2 år.
12. Val av 1 revisorssuppleanter för en tid av 1 år.
13. Val av 3 ledamöter varav 1 sammankallande för en tid av 1 år till valberedningen med uppgift att förbereda samtliga val till nästa årsmöte. Ledamöterna får inte vara ledamöter i föreningens styrelse.
14. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år..
15. Behandling av förslag från medlemmar, styrelsen eller revisorerna till mötet överlämnande förslag.
16. Information och frågestund.
17. Mötets avslutande.